ДИДАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ИСТОРИЯТА
                                                                       
                                                             
ЙОРДАН ШОПОВ

СЪДЪРЖАНИЕ


Предговор

Глава I. Историческата наука преосмисля своята Дидактика
1.Историята и нашата съвременност
2.Проблемът за историческото съзнание в научната мисъл
3.Дидактиката на историята като познание за отразяване на историческото образование на обществото и развитието на историческото съзнание
          3.1.От методика на обучение към Дидактика на историята
          3.2.Още  за  предмета  и  проблемите  на  методиката  на  обучението  по история
          3.3.Предмет и задачи на Дидактиката на историята
          3.4.Структура и функции на Дидактиката на историята
                    3.4.1.Вътрешно- и външно-предметни връзки в структурата на Дидакти­ката на                  историята
                    3.4.2.Функциониране на Дидактиката на историята

Глава II. Проблеми и международна практика на  Дидактиката на историята
1.Съвременни тенденции в развитието на историческото образование
          1.1.Историческото образование в СССР

          1.2.Развитие и проблеми на Дидактиката на историята в Полша
          1.3.Дидактиката на историята в Унгария
          1.4.Историческото образование в бившата ГДР
          1.5.Дидактиката на историята във ФРГ
          1.6.Проблеми на Френската историческа дидактика
          1.7.Проблеми на историческата дидактика в Австрия
          1.8.Дидактика на историята в Турция
          1.9.Историческото образование в САЩ
2.Формиране на система за международно сътрудничество под егидата на ЮНЕСКО
          2.1.От конфронтация към взаимно разбирателство
          2.2.От сътрудничество по въпросите на    учебниците - до създаването на Международно общество на историците-дидактици
          2.3.Международното сътрудничество между бившите в социалистически страни

Глава III. „Мост" между историческата наука и обществото
1.Каква наука е историята и гледни точки за нейната значимост и роля в обществото
          1.1.За историята като наука
          1.2.Социални функции на историята
          1.3.Историята в социалната практика на съвременните поколения
2.Какво учим по история? (Учебните програми и тенденции в тяхното
съвременно развитие)
          2.1.Наследствената рамка на учебните програми
          2.2.Училищните програми у нас (1878-1981 г.)
          2.3.Пред прага на нови учебни програми

Глава IV. Промени в социално-педагогическата система на историческото образование
1.Зад завесата на социалната поръчка (историко-дидактическа диагно­стика. Първи стъпки.)
          1.1.Изпитването - оценяването - диагностиката
          1.2.В   лабораторията   за   Педагогическа   диагностика   при   Софийския университет
          1.3.Проблемът за ценностното отношение на учениците към нацията и историческата съдба на българите
2.„Кръстопътят" на историческото образование
          2.1.Още за резултатите от историко-диагностичните изследвания
          2.2.За напластените негативизми в училищното обучение по история
          2.3.Подходите в обучението по история
          2.4.Училището, семейството и средствата за масово осведомяване (СМО) в системата на историческото образование (функционален поглед)
               2.4.1.Историческото възпитание и семейните традиции
               2.4.2.Средствата за масово осведомяване и училището
3.Обществените механизми за историческото възпитание на поколе­нията
          3.1.От училищна към национална програма за историческо възпитание
          3.2.Обществените механизми за историческо възпитание

Резултати от изследването. Вместо заключение

Библиография I глава
Библиография II глава
Библиография III глава
Библиография IV глава
ФОНДАЦИЯ "Професор ЙОРДАН ШОПОВ - Фондация на юристите и историците в Р България"

За достъп до книгата

Потребител:
Парола: