Устав

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н  А К Т 

НА

 

ФОНДАЦИЯ

 

“ПРОФЕСОР ЙОРДАН ШОПОВ – ФОНДАЦИЯ НА ЮРИСТИТЕ И ИСТОРИЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"

 

 

Ние, долуподписаните:

1.      ВЕРА ЙОРДАНОВА ШОПОВА,

2.      МАЛИНКА ШОПОВА ШЕЕР,

3.      ЛЮБА НИКОЛОВА ШОПОВА,

4.      НИНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА,

 

събрани в град София на 04.07.2006 г. /четвърти юли две хиляди и шеста година/, всичките ПРЕДСТАВИТЕЛИ на делови, обществени и културни среди, ОБЕДИНЕНИ от желанието да допринесем за културното и научното развитие, за възпитанието на младото поколение в духа на непреходните общочовешки ценности и добродетели, за историческото израстване и укрепване, за усъвършенстване на правната мисъл; В СТРЕМЕЖА СИ да насърчим и популяризираме постиженията на световния, културен, образователен и професионален опит; да подпомагаме развитието на правната мисъл и култура; да съдействаме за изграждането на силно справедливо съзнание на младото поколение и издигане на образователното равнище; В СЪОТВЕТСТВИЕ с нашата единодушно изразена воля,

Р Е Ш И Х М Е

С НАПРАВЕНО ОТ НАС ДАРЕНИЕ НА СТОЙНОСТ 2 300 ЛВ. /ДВЕ ХИЛЯДИ И ТРИСТА/ УЧРЕДЯВАМЕ ФОНДАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ПО СМИСЪЛА НА чл. 33, ал.2 от ЗЮЛНЦ вр. чл. 37 от ЗЮЛНЦ

Целите на Фондацията, нейната дейност и имущество, принципите, начина на представляване и управляване и специалните правила, въз основа на които тя ще осъществява своята дейност, се уреждат в настоящия Учредителен акт.

 

РАЗДЕЛ І

СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.1. Фондацията  носи името: "ПРОФЕСОР ЙОРДАН ШОПОВ – ФОНДАЦИЯ НА ЮРИСТИТЕ И ИСТОРИЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ".

Чл.2. Седалището и адресът на управление на фондацията е: гр. София, община Оборище, ул. “Султан Тепе” №17, ет.1.

            Ал.2. Името на фондацията, нейното седалище и адрес на управление се поставят на всички документи и издания, изхождащи от нея.

Чл.3. Фондацията се учредява за неопределено време и не е ограничена със срок.

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА

 

Чл.4. Фондацията се учредява за постигане на следните цели:

4.1. Да съдейства за духовното и интелектуалното развитие на личността на българина, възпитаването му в дух на справедливост, съхраняване и обогатяване на общочовешките добродетели и уважението към човешката личност, борба с духовната нищета.

4.2. Да съдейства за възпитанието на младото поколение в духа на непреходните общочовешки ценности и добродетели, да съдейства за издигане на образователното равнище на млади и талантливи българи посредством отпускане на стипендии, оказване на помощ, представяне на кредити за обучение в страната и в чужбина. Да съдейства за изграждането на силно справедливо съзнание на младото поколение и издигане на образователното равнище.

4.3. Да  допринася за културното и научното развитие, за историческото израстване и укрепване, за усъвършенстване на правната мисъл в Р България;

4.4. Да подпомага всестранното развитие на науката, правната мисъл и културата в Р България, както и на методиката на обучението по история в Р България;

4.5. Да насърчава и популяризира постиженията на световния, културен, образователен и професионален опит.

4.6. Да действа за постигане на международен диалог чрез развитие и подпомагане на обмена в областта на науката, културата, образованието за изграждане на интелектуалния капацитет в Р България.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 5. За постигане на своите цели фондацията извършва следните дейности: финансиране на научни проекти; спонсориране на студенти; насърчаване на изследователска и научна дейност на преподаватели – методици, историци и юристи; провеждане на семинари, симпозиуми и конференции за повишаване знанията в областта на историята и правото; издателска дейност с историческа и правна насоченост и други дейности с образователна цел, одобрени по представени проекти.

 

 

Чл.6. За обезпечаване на дейностите по настоящата глава, Фондацията развива ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ по смисъла на чл. 3, ал. 3 ЗЮЛНЦ.

ал.2 Фондацията има за предмет допълнителна стопанска дейност: Издателска и рекламна дейност и разпространение на издателска и рекламна продукция; отдаване под наем и аренда на имущество на Фондацията; организиране на семинари и провеждане на симпозиуми, конференции и курсове за обучение.

ал.3 Допълнителната стопанска дейност по настоящия член се извършва във връзка с предмета на основната дейност, за която е регистрирана Фондацията, а приходите от нея се използват изцяло за постигане на целите по чл.4 от настоящия учредителен акт.

ал.4 Извършването от Фондацията на стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

ал.5 Фондацията не разпределя печалба от дейността по настоящия член. 

 

 

РАЗДЕЛ ІV

 

ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА

 

Чл.7. Имуществото на Фондацията, което се разходва съгласно чл. 38, ал.1, т.1 от ЗЮЛНЦ за развитието и утвърждаването на духовните ценности, образованието – историята и правото на българската държава, науката, културата, както и средствата за постигане на целите на Фондацията,  се образуват от:

7.1. първоначално дарение от страна на учредителите при създаването на Фондацията в размер на  2 300 /две хиляди и триста/ лв.

7.2. последващи дарения на учредителите.

7.3. дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юриди­чески лица.

7.4. приходи от имуществото на Фондацията.

7.5. предоставяни от държавата и държавни органи и организации целеви субсидии и помощи за осъществяваната от Фондацията дейност. В тези случаи Фондацията задължително предоставя пред съответния държавен орган отчет за условията и реда за изразходваните средства и постигнатите резултати.

7.6. други приходи и постъпления, съгласно установения  от закона ред.

ал.2 Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, движимо и недвижимо имущество, вещни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, ценни книжа, дялово участие в сдружения, права върху акции, вземания и други имуществени права. Всички направени дарения се вписват в специална книга за дарения.

ал.3 Български и чуждестранни юридически и физически лица могат безусловно или под условие да правят дарения или завещания в полза на Фондацията в съответствие с нейните цели.

ал.4 Фондацията може да откаже да приеме дарение или завещание, направени при неприемливи за Фондацията условия и в противоречие с нейните цели и с разпоредбите на нейния учредителен акт.

ал.5 Разпореждането с паричните средства и имуществото на Фондацията се извършва от органите й на управление в строго съответствие с нейните цели и разпоредбите на настоящия учредителен акт. 

 

 

РАЗДЕЛ V

 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл.8. Върховен колективен орган на фондацията е Съветът на учредителите /СУ/, който се състои от всички учредители. Той:

8.1. обсъжда насоки и прави предложения пред Управителния съвет /УС/ за формирането на стратегия за дейността на Фондацията;

8.2. предлага учредяването на специални стипендии и субсидии за постигане целите на Фондацията;

8.3. съдейства за разширяване на дейността на Фондацията посредством пропагандна дейност за нейните цели и за постигнатите резултати в тяхната реализация;

8.4. формира цели за осъществяване на друга благотворителна дейност на Фондацията, отговаряща на нейните цели.

 

            Ал.2. СУ контролира работата на Управителния съвет, който изготвя и представя пред СУ ежегоден отчет и доклад за дейността на фондацията.

            Ал.3. СУ:

-         Избира за Изпълнителен директор - Президент на Фондацията - ВЕРА ЙОРДАНОВА ШОПОВА,

-         приема ежегодно отчета на УС за дейността на Фондацията и взема решения по него;

-         определя числеността от 2 - 5 души и мандат - 1 г. на УС. В УС по право влиза Изпълнителния директор – Президента на Фондацията.

-         Взема решение за безвъзмездно разходване на имуществото на Фондацията.

-         Взема решение за преобразуване или прекратяване на Фондацията, избира ликвидатор и разпределя имуществото на Фондацията след Ликвидация.

Ал.4. СУ взема решенията си с мнозинство повече от половината членове, когато присъстват повече от половината учредители.

Чл.9. Фондацията се управлява от Управителен съвет, който се състои от:

ВЕРА ШОПОВА, КОСТАДИН ПАЕВ, РУМЯНА КУШЕВА, МАРИЕТА ПЕТЛЕШКОВА, АЛЕКСАНДЪР ПЕШЕВ.

Ал.2. СУ избира за мандат – 1 г. за Председател на УС АЛЕКСАНДЪР ЖИВКОВ ПЕШЕВ,  който ръководи работата на УС.

Чл.10. Управителният съвет разполага със следните правомощия:

9.1. определя основните насоки в осъществяваната от фондацията дейност;

9.2. осигурява изпълнението на решенията на СУ и постигане целите на Фондацията;

9.3. изменя и допълва този учредителен акт;

9.4. гласува бюджета на Фондацията и приема годишни отчети за неговото разходване от Изпълнителния директор;

9.5. приема и изключва членове на Фондацията;

9.6. взема решения за откриване и закриване на клонове;

9.7. взема решения за участието на фондацията в други организации;

9.8. взема решения относно извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти на фондацията.

Ал.2. Управителният съвет провежда редовни заседания веднъж на  6 месеца и взема решения в рамките на предоставените му правомощия, ако на заседанията присъстват повече от половината му членове. Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.

Ал.3. Решенията се вземат с обикновено мнозинство - повече от половината от присъстващите.

Ал.4. Решенията относно промяната в основните насоки на дейност на фондацията, разпореждането с недвижими имоти - собственост на фондацията се вземат с единодушие, в присъствието на всички членове на управителния съвет.

Ал.5. УС се свиква на заседание от Председателя му най-малко един път на 6 месеца чрез писмена покана, която следва да съдържа мястото, датата, часа на заседанието и проекта за дневен ред. Поканата следва да бъде връчена на членовете на УС най-малко 10 дни преди деня на заседанието.

-  Председателят е длъжен да свика УС на заседание и по писмено искане на 1/3 от членовете му.

-  Извънредно заседание на УС може да се свика от Председателя му в случай, че бъдат понесени сериозни загуби на имуществото на Фондацията, възникне опасност за нейната икономическа стабилност, а също така при всяко извънредно обстоятелството, което сериозно засяга дейността на Фондацията.

Ал.6. Учредителите на фондацията си запазват правото да участват на заседанията на управителния съвет, на които се обсъжда възможността за вземане на решение за изменение и допълнение на този учредителен акт. Това право те могат да упражнят и чрез представител, снабден с нотариално заверено пълномощно. Изменението или допълнението на учредителния акт не може да бъде извършено без изричното съгласие на всички учредители или на упълномощени от тях лица.

 

Чл.11. Изпълнителният директор – Президент на Фондацията, се избира от СУ за неопределен срок:

11.1. решава принципните въпроси, свързани с изпълнение на проектите на Фондацията,;

11.2. управлява средствата на Фондацията;

11.3. упражнява бюджета на Фондацията и се отчита пред УС ежегодно за това;

11.4. представлява Фондацията пред трети лица, вкл. подава заявлението за вписвания и промени пред надлежния съд, депозира заявлението на Фондацията за всякакви вписвания в Централния регистър при Министерството на правосъдието.

 

 

РАЗДЕЛ ***

 

ПРЕЗИДИУМ

 

Чл.11*. С настоящия Учредителен акт към Фондацията се създава Почетен съвет, наречен Президиум. В него участват като почетни членове на Фондацията и с право на съвещателен глас в УС следните изтъкнати и независими специалисти:

1.      проф. АЛЕКСАНДЪР ВОДЕНИЧАРОВ – Почетен председател;

2.      ГЕРХАРД ПЕНЦКОФЕР ,ГЕРМАНИЯ – почетен член.

3.      ДОБРИНКА  МИХАЙЛОВА-почетен член

4.      сем. БУРОВИ,  Камена, Петрич – почетни членове

5.      сем. ГУНЧЕВИ, Петрич – почетни членове

6.      сем. ХАДЖИМАРГАРТОВИ, Петрич – почетни членове

 

 

РАЗДЕЛ VІ

 

КНИГИ

 

Чл.12. Фондацията е длъжна да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

Ал.2 Фондацията изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. финансовия резултат.

Ал.3. Докладът за дейността на Фондацията е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на централния регистър.

 

РАЗДЕЛ VІІ

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл.13. Фондацията може да прекрати своето съществуване при условията на чл.13 от ЗЮЛНЦ и по реда на чл.43 и чл.44 от ЗЮЛНЦ и съгласно разпоредбите на настоящия учредителен акт.

            Ал.2. При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация съгласно ЗЮЛНЦ.

            Ал.3. Фондацията не се прекратява при смърт или поставяне под запрещение на някой от учредителите. В такъв случай Фондацията продължава своето съществуване в лицето на правоприемниците на починалия/поставен под запрещение.

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.14. За неуредените с настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и на действащото гражданско законодателство в Р България.

 

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛИ: 1 ВЕРА ЙОРДАНОВА ШОПОВА

 

 

2. МАЛИНКА ШОПОВА ШЕЕР

 

 

3. ЛЮБА НИКОЛОВА ШОПОВА

 

 

4. НИНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФОНДАЦИЯ "Професор ЙОРДАН ШОПОВ - Фондация на юристите и историците в Р България"